حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی

نویسندگان

چکیده

روش المانهای مرزی اخیراً بعنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید در تحلیل بسیاری از مسائل مهندسی شناخته شد ه است. عدم نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی و حل مسئله با استفاده از اطلاعات روی مرز مهمترین ویژگی و نقطه قوت این روش به شمار می آید . با مطرح شدن روش تقابل دوگانه استفاده از این روش برای حل مسائل غیرخطی و همچنین مسائل خطی که درگیر عبارات انتگرالی بر روی میدان ناشی از عبارت چشمه می باشند اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله چگونگی اعمال این روش برای حل معادلات ناویر-استوکس تراکم ناپذیر مورد بحث قرار گرفته است و نتایج بدست آمده نشان میدهند که این روش از دقت بسیار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها