مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

نویسندگان

چکیده

دریچه های عمقی سدهای بزرگ که جهت تنظیم دبی بکار میروند دارای شرایط عملکردی سختی بوده و میتوانند در معرض انواع ارتعاشات ناشی از جریان باشند. چنانچه شرایط کاری نامناسب ویا ارتعاشات کنترل نشده دریچه باعث شکست آن شود، خسارات مالی و جانی هنگفتی ببار خواهد آمد.
بمنظور بررسی پدیده ارتعاشات ناشی از جریان در دریچه های با ابعاد کوچک، از مدل های یک درجه آزادی استفاده میشود، در حالیکه در دریچه هایی که ابعاد بزرگی دارند، معمولاً مدلهای یک درجه آزادی مناسب نبوده و انجام آزمایشات مدل هیدروالاستیک و آنالیز مودال توصیه میشود. در پژوهش حاضر، دریچه کشویی تونل تخلیه تحتانی یکی از سدهای در دست احداث در کشور مدلسازی هیدروالاستیک شده و برای آن آنالیز مودال انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها