آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی

نویسندگان

چکیده

روش های کلاسیک کد نمودن تصویر از خصوصیات آماری تصاویر مانند همبستگی زمانی و مکانی استفاده مینمایند. با استفاده از ویژگی های ساختاری تصاویر روشهای جدیدی برای کد نمودن و فشرده سازی تصاویر را میتوان ارائه نمود که در سیستمهای با نرخ ارسال بسیار پایین مانند مخلوط تلفن میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. چون این روشها عمدتاً در تلفن تصویری بکار میروند هدف اصلی در آنها کد نمودن تصاویر صورت می باشد. بنابراین با در نظر داشتن این پیش فرض برای کد نمودن این تصاویر لازم است محل ویژگی های مهم صورت در یک فریم مشخص شود و تغییرات آنها در فریم های دیگر تعیین گردد. این روش شامل دو مرحله آنالیز و سنتز می باشد. در مرحله آنالیز محل ویژگی های صورت تعیین می گردد و تغییرات آن هم نسبت به فریم های قبلی با استفاده از یک کتاب کد ویژگی ها کد میشود. در مرحله سنتز تصویر با استفاده از کدهای دریافتی و کتاب کد ویژگی های مشابه فرستنده بازسازی می گردد.
در تحقیقات انجام شده از روش "برش و چسباندن" برای سیستم کدکننده بر مبنای مدل استفاده شده است. این روش از بلوک های تصاویر چشمها و دهان و یک تصویر کامل صورت استفاده مینماید. مسئله اصلی پیدا کردن محل چشم ها و دهان در صورت می باشد تا از این طریق بتوان زیر تصویری از دهان و چشمها در کتاب کد را که بهترین تطبیق را با اعضای مزبور در فریم فعلی دارد برای هر فریم در یک رشته تصاویر انتخاب نمود. به همین جهت روشی برای تعیین محل چشمها ارائه گردیده است که حتی در افراد دارای عینک و یا ریش نیز کاربرد دارد و سپس با استفاده از محل چشمها و روابط اجزاء صورت محل دهان و اندازه بلوک های استفاده شده برای برش زیر تصاویر چشمها و دهان تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها