مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک مدل تحلیلی مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل با در نظر گرفتن اثر حرکت گهواره ای و جانبی پی ارائه میشود.عبارت تحلیلی برای پارامترهای مدل داده میشوند و مقادیر عددی آنها نیز به صورت نمودار نمایش داده میشوند. در مقاله حاضر،تنها مخازن با دیواره صلب مورد مطالعه قرار گرفته اند.این مدل میتواند برای ارزیابی پاسخ دینامیکی یک مخزن استوانه ای با دیواره صلب که در معرض بارگذاری زلزله با یا بدون حرکت گهواره ای قرار دارد ، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها