ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین عمر خستگی اتصالات و نتیجتاً عمر خستگی کل سازه نیاز به تعیین ضرائب تمرکز تنش در آن اتصالات می باشد. تاکنون تحقیقات بسیاری در مورد برآورد این ضرایب در اتصالات تک صفحه ای انجام گرفته است. بطوریکه در طراحی خستگی اتصالات چند صفحه ای اتصال را به شکل چند اتصال تک صفحه ای مجزا واقع در هر یک از صفحات تشکیل دهنده در نظر گرفته و پس از تعیین ضریب تمرکز تنش و برآورد عمر خستگی هر کدام به طور جداگانه ،کمترین عمر خستگی را به عنوان عمر خستگی کل آن اتصال در نظر می گیرند. در نظر گرفتن اعضاء مهاری خارج صفحه در یک اتصال چند صفحه ای ممکن است جوابهای دست بالایی برای مقدار ضریب تمرکز تنش آن اتصال ارائه دهد. در این مقاله سعی گردیده است تا تفاوت مقدار این ضرایب در دو حالت با یا بدون در نظر گرفتن اعضاء مهاری خارج صفحه در مورد دو اتصال چند صفحه ای TTوXX با استفاده از روش اجزاء محدود ارزیابی و مورد بحث قرار گیرد و اعتبار روش متداول طراحی که در بالا توضیح داده شد درباره این دو اتصال چند صفحه ای بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها