کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

نویسندگان

چکیده

وقوع سیلاب با بده اوج نسبتاً بالا در مناطق خشک و نیمه خشک با پوشش گیاهی ضعیف ، باعث ایجاد جریان چگال حاوی رسوبات ریزدانه می گردد.چنین جریانی هنگام ورود به دریاچه سد به علت غلظت زیاد رسوبات و چگالی بالا نسبت به محیط پذیرنده بصورت جریان زیر رونده در عمق فرو رفته وپدیده فروروی را بوجود می آورد. رسوبگذاری در محل فروروی و بعد از آن باعث بالا آمدن کف و افزایش ارتفاع سطح آب و در نتیجه آب گرفتگی اراضی و تشکیل باتلاقها در زمینهای بالا دست سد شده و همچنین سبب کاهش حجم مفید مخزن می گردد.
در این مطالعه محاسبه عمق جریان در محل فروروی با استفاده از تحلیل ابعادی مورد بررسی قرار گرفته، وبا استفاده از مدل هیدرولیکی برای شیبهای یک تا هشت درصد عمق جریان در محل فروروی اندازه گیری شده و ضریب ثابت معادله عمق فروروی برای هر یک از شیبها تعیین گردیده است. مقدار این ضریب برای شیبهای مختلف(ا تا 8 درصد ) بین 6/0 تا 01/2 متغیر می باشد. بطوری که برای شیبهای تند کمتر از یک و برای شیبهای ملایم بیشتر از یک وبرای شیب بحرانی حدود یک می باشد.

کلیدواژه‌ها