محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به منظور بررسی انتقال حرارت در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک و با اشکال مختلف ابتدا با استفاده از سیستم معادلات پواسون شبکه بندی مناسبی ایجاد میگردد و پس از انتقال معادلات به محیط محاسباتی به حل معادلات در محیط محاسباتی پرداخته میشود واثرات وجود چشمه حرارتی، تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای غیریکنواخت پایه پره بررسی می گردد و در نهایت انتقال حرارت برای پروفیلهای مختلف پره(تحت قیدهای وزن و ضخامت پایه و نوک ثابت) بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها