تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

نویسندگان

چکیده

در این مقاله امکان تهیه پودر هگزافریت باریم ( ) و هگزافریت استرانسیم ( ) با استفاده از مواد اولیه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده توسط پراش اشعه X و میکروسکپ الکترونی روبشی(SEM), نشان داده اند که نوع مواد اولیه تأثیر بسزایی در روند تشکیل فاز مغناطیسی فریت و مورفولوژی آن دارد. نتایج حاصل از این کار پژوهشی نشان داد که امکان تهیه پودر فریت در صورت استفاده از سولفات باریم یا سولفات استرانسیم وجود نداشته و حضور ناخالصیهای و در اکسید آهن میکرونیزه معدنی نیز مانع از تشکیل فاز مغناطیسی می شود. استفاده از اکسید آهن مصنوعی داخلی و کربنات استرانسیم منجر به تشکیل فاز مغناطیسی فریت با اندازه ذرات زیر میکرون می گردد.

کلیدواژه‌ها