تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز

نویسندگان

چکیده

یکی از معضلات امروزی شهر و شهرنشینی آلودگی هوا است. از جمله منابع مؤثر در آلودگی هوای شهرها دود خروجی از اگزوز اتومبیلها می باشد. ترکیبات متعددی از اگزوز اتومبیلها خارج می گردد که یکی از آنها ذرات سیاه دوده ناشی از احتراق ناقص سوخت در موتور خصوصاً موتورهای دیزلی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از یک سیستم نمونه برداری و تعیین اندازه ذرات براساس قوانین مکانیک سیالات دو فازی توزیع اندازه و مقدار ذرات دوده خروجی از اگزوز چند اتومبیل دیزلی دودزا مشخص شده است. اندازه ذرات دوده خروجی کوچکتر از 1 میکرون می باشد. جهت جداسازی این ذرات نمیتوان از تجهیزات مکانیکی مانند سیکلونها و شستشودهنده ها استفاده کرد و تنها روش عملی جهت این جداسازی استفاده از فیلترهای الکترواستاتیک است. در این مطالعه چگونگی جداسازی ذراتی با این اندازه ها از یک گاز جاری با استفاده از فیلتر الکترواستاتیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از یک مولد ائروسل ذرات با قطرهای متفاوت تولید و در جریان گازی با سرعت m/s10-1 تزریق شدند. تعداد ذرات قبل و بعد از فیلتر الکترواستاتیک و بنابراین راندمان جداسازی با استفاده از یک دستگاه شمارنده هسته های متراکم مشخص گردید. فیلتر الکترواستاتیکی از نوع لوله و سیم با قطر لوله برابر cm5 و طول cm40 طراحی و ساخته شد. اختلاف پتانسیل فیلتر در گستره KV12-5 تغییر داده شد و در نهایت مشخص گردید که با نصب یک فیلتر الکترواستاتیک ساده در مسیر دود خروجی از اگزوز احتمال جداسازی تا 80 درصد از ذرات دوده از جریان وجود دارد .

کلیدواژه‌ها