بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

نویسندگان

چکیده

از روشهای مهم در بازیابی و تصویر برداری از یک جسم مجهول استفاده از تابش امواج الکترومغناطیسی بر آن و اندازه گیری میدانهای پراکندگی می باشد. این روش همان حل مسئله پراکندگی معکوس در الکترومغناطیس می باشد. در این مقاله پس از آشنایی با مسئله پراکندگی معکوس در الکترومغناطیس و روش تکرار برن برای حل آن،اثر عوامل مهم در اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرند. این عوامل عبارتند از: فرکانس کار، تعداد فرستنده ها و گیرنده ها، زاویه دیدگیرنده ها و فرستنده ها نسبت به جسم و نویز درگیرنده ها. مثالهای شبیه سازی شده بصورت دو بعدی می باشند.

کلیدواژه‌ها