تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،روش انتگرال J برای تحلیل ترکهای مورب و کنگره ای شکل،تحت شرایط حالت ترکیبی I و II در صفحاتی از جنس مواد غیرمتجانس،بکار برده شده است. مقادیر تنش و تغییر مکانهای گرهی در مسیرهای انتگرال گیری،با استفاده از روش اجزاء محدود بدست آمده است. به منظور برداشتن قید در انتخاب دستگاه مختصات مورد استفاده در عملیات گره بندی روش اجزاء محدود، به صورت منطبق بر امتداد ترک، معادلات لازم برای محاسبه مؤلفه های J به شکلی بدست آمده که برای هر ترک مورب دلخواه ،قابل کاربرد باشد. همچنین با انتخاب مسیر انتگرال گیری به شکل مستطیلی به موازات دستگاه مختصات مرجع،این معادلات به ساده ترین شکل از نظر محاسبات عددی نوشته شده است. مقایسه نتایج حاصل از مثالهای حل شده برای ترکهای مورب، با نتایج موجود در ادبیات فنی، تطابق رضایت بخشی را نشان میدهد. همچنین به منظور نشان دادن قابلیت کاربرد روش حاضر برای شکلهای پیچیده ترک،مسئله مربوط به یک ترک کنگره ای شکل ، حل گردیده است.

کلیدواژه‌ها