سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

نویسندگان

چکیده

برای زدودن از گازهای خورنده در دماهای بالا , می توان از CaO استفاده کرد . بازدهی فرایند , بستگی به سینتیک واکنش دارد. برای تعیین سینتیک , قطعات آهک جامد درون محفظه ای تحت جریان گاز حاوی قرار داده شده و نوع و میزان پیشرفت واکنش از طریق تجزیه شیمیایی محصولات واکنش توسط اشعه ایکس , میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تعیین شد. با اعمال نتایج بدست آمده در الگوهای شناخته شده گاز – جامد , مکانیزم کنترل کننده فرایند , از نوع مختلط و مشتمل بر مراحل نفوذ داخلی , نفوذ در حفره های تخلخل و واکنش شیمیایی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها