وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ما شرط لازم و کافی برای وجود جواب تناوبی غیربدیهی معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه سوم غیرخطی را مطالعه نموده و با استفاده از قضیه نقطه ثابت شادر ،وجود این جواب را ثابت میکنیم. سپس با استفاده از کامپیوتر جواب تناوبی را در حالات خاص تقریب نموده و آن را در صفحات xt ؛ xx? و x?x?? رسم مینمائیم. مطلب جالب در این مقاله، کاربرد این مسئله در ترمز خودروهای سنگین است، یعنی ما با استفاده از فرمول به دست آمده در ]3[ ، مدل ریاضی ترمز خودروهای سنگین را به صورت معادله دیفرانسیل مرتبه سوم درآورده و آن را حل مینمائیم.

کلیدواژه‌ها