مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی خواهد شد که یک مدل جامع از یک سیستم انعطاف پذیر (F.M.S) به کمک شبکه پتری ارائه گردد و در ادامه به کمک الگوریتم های ژنتیکی روشی سریع برای یافتن یک فهرست بندی مناسب و بهینه ارایه گردد.
در این تحقیق سعی میشود اولاً تمام نکات عملی موجود در FMS نظیر ماشین های CNC ، ربات ها،حامل های بار نظیر AGV ، نگهدارنده ها و همچنین مسایلی نظیر تداخل مسیر حرکت حاملها و یا تداخل حرکت ربات ها همگی در مدلسازی مسأله مطرح شوند. ضمناً برای دستیابی به جوابهای سریع تر چند روش برای فهرست بندی های محلی و نزدیک به بهینه نیز ارایه میشود.

کلیدواژه‌ها