اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رابطه بین پایداری فومهای گاز – مایع تولید شده به روش دیسپرسیون و غلظت ماده فعال سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است و ضمن بررسی نظریه های مختلف تعیین پایداری زمانی که ستون فوم بعد از قطع شدن گاز ورودی طی می کند تا به سطح اولیه خود برسد به عنوان نماد پایداری معرفی می شود. در آزمایشها برای ایجاد فوم از مواد نرمال پنتانول ؛ ایزوپنتانول؛ سیکلوهگزانول, 2- پروپانول؛اسید استیک و آنیلین استفاده شد. آزمایشها در غلضتها و سرعتهای حجمی مختلف انجام شدند. نتایج آزمایشها بیانگر رابطه مستقیمی بین پایداری فوم و غلظت ماده فعال سطحی به صورت می باشد که درآن ثابت K به خواص فیزیکی محلول مانند ویسکوزیته ؛ کشش سطحی و جرم حجمی بستگی دارد. ضمناً نتایج آزمایشها وجود رابطه بین پایداری فوم و ارتفاع ستون در حالت پایدار را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها