بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه صنعت خودرو بعنوان پایگاهی برای تجلی آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای امروز شناخته شده است , بحث و تحقیق در مورد خودرو همواره مورد توجه محققین می باشد. در این تلاش نیز با بهره گیری از تحقیقات قبلی , رفتار دینامیکی خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مدل تایر غیر خطی در نظر گرفته شده است. تغییرات نیروهای عمودی و جانبی تایرها برحسب زمان در هنگام عبور خودرو از قوس و تاثیر سیستمهای مختلف فرمان بر پایداری خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.در انتها نظر به اینکه یکی از مهمترین بحثهای رایج در زمینه خودرو, بحث فرمانپذیری می باشد و از جمله تدابیر بسیار موثر بر پایداری خودرو , کنترل فرمانپذیری آن است و بحث پایداری و فرمانپذیری جدا از هم نمی باشند, دو سیستم چهار چرخ فرمانپذی (4WS) جهت بهبود پایداری پیشنهاد شده با یکدیگر مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها