نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش صحیح ارزیابی میزان کارآیی معیارهای شکست سنگ که معمولاً با استفاده از نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری یک محوره و سه محوره انجام می پذیرد ارائه شده است. شرایط و ویژگیهایی که باید مورد توجه قرار گیرند جداگانه مورد بحث واقع شده و میزان اهمیت هر کدام با توجه به نتایج آزمایشهایی که نگارنده به این منظور انجام داده است نشان داده شده است.
عوامل مؤثر و اساسی در انتخاب داده های مناسب عبارتند از: مرز شکنندگی و شکل پذیری در رفتار سنگ،حداقل تعداد داده هایی که در هر گروه باید موجود باشد،طیفی از فشار جانبی که تحت آن آزمایشهای سه محوره انجام گرفته است و بالاخره شکل واندازه نمونه هایی که آزمایش شده اند.
این نوشتار حاصل مروری انتقادی بر روشهای پژوهشی دیگران، یافتن نقاط ضعف آنها و در نتیجه ارائه راه حل برای رفع معایب کارهای پیشین است.
با استفاده از نتایج تحلیلها و بررسیهای وسیعی که در این مورد صورت گرفت ،ثابت شده است که کم توجهی به عوامل مورد اشاره موجب گمراهی و نتیجه گیریهای غلط خواهد گردید.
این مقاله برای کسانی که علاقمند ویا دست اندر کار پژوهشهای مربوط به ویژگیهای مکانیکی سنگ می باشند شیوه صحیح ایجاد یا انتخاب داده های آزمایشگاهی را روشن می نماید .

کلیدواژه‌ها