یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری لحظه ای فرکانس با استفاده از خطوط تأخیر دار یکی از روش های متداول می باشد که در صورت عملکرد ایده آل کلیه قطعات و عناصر بکار رفته در سیستم پاسخ دقیق حاصل خواهد شد که به این نکته در بعضی از مراجع نیز اشاره شده است اما چون عناصر و زیرسیستم های تشکیل دهنده سیستم کلی اندازه گیر لحظه ای فرکانس ایده آل نمی باشند نتایج حاصل با خطاهایی همراه خواهد بود که آنالیز خطا و رفع ابهام را اجتناب ناپذیر می نماید. در این مقاله پس از معرفی سیستم اندازه گیر لحظه ای با استفاده از تقسیم سیگنال مورد اندازه گیری به دو قسمت و سپس عبوردادن یکی از سیگنالها از خط تأخیر داری به میزان ایجاد می نماید و ضرب این سیگنال تأخیر یافته یکبار در سیگنال ورودی و بار دیگر در سیگنال ورودی با اختلاف و تقسیم خروجی این ضرب کننده ها عبارت قابل اندازه گیری خواهد بود که چون تأخیر معلوم است فرکانس تعیین می گردد. بدیهی است که اگر باشد ابهام در اندازه گیری فرکانس خواهیم داشت. مقاله حاضر به آنالیز خطا و ارائه روش جدیدی برای رفع ابهام می پردازد.

کلیدواژه‌ها