حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

نویسندگان

چکیده

معادلات حاکم بر اجسامی که تحت اثر ضربه های حرارتی و نیرویی قرار می گیرند از وابسته شدن معادلات ناویه و انرژی حاصل میشوند که معادلات ترموالاستیسیته وابسته نامیده میشوند. در این مقاله حل مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در یک لوله استوانه ای بلند در حالت متقارن محوری مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مرزی خارجی به صورت یک جریان حرارتی محدود شده و بدون تنش است.
برای حل معادلات وابسته، ابتدا آنها را با استفاده از خصوصیات مقادیر ویژه به صورت غیروابسته تبدیل می کنیم. معادلات اخیر را با استفاده از روش تبدیل لاپلاس حل کرده و جواب تحلیلی را در فضای لاپلاس بدست می آوریم. برآورد عددی نتایج در قسمت دوم مقاله انجام میشود.

کلیدواژه‌ها