حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روشهای عددی، نتایج گرافیکی تغییر مکان،تغییرات درجه حرارت و تنشها برای حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در یک لوله استوانه ای بلند در حالت متقارن محوری ارائه میشود. این نتایج گرافیکی با استفاده از جوابهای حاصل از حل تحلیلی است که در قسمت اول مقاله برای مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی بدست آمده است]11[ . نتایج بدست آمده از این مقاله با روشهای عددی مرجع]2[ مقایسه شده اند.
برای بدست آوردن نتایج در فضای زمانی،نیاز به تعیین انتگرال معکوس لاپلاس برای تغییر مکان و درجه حرارت می باشد. به علت پیچیدگی توابع زیر علامت انتگرال،تعیین انتگرال معکوس به روش تحلیلی بسیار مشکل و شاید غیرممکن است،لذا در این مقاله تبدیل معکوس لاپلاس به صورت عددی انجام می گیرد که انجام آن نیاز به تمهیدات خاصی دارد ، از آن جمله میتوان تعیین حدود بینهایت برای محاسبات عددی، برآورد دقیق تابع زیر علامت انتگرال با توجه به نقاط تکین وتعیین عدد حقیقی مناسب(c) در حدود انتگرال گیری معکوس لاپلاس را نام برد. برای برآورد عددی انتگرالها ، تابع پله ای اصلاح شده، تابع ضربه ای وتابع دیراک به عنوان توابع بارگذاری نیرویی و حرارتی در نظر گرفته میشود.

کلیدواژه‌ها