بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تغییرات انجام شده در ریز ساختار آلیاژهای TiAl-? حاوی Si بعد از تغییر شکل گرم و نیز بازپخت مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل مؤثر در عملیات ترمومکانیک مثل دمای تغییر شکل،نسبت تغییر شکل و دمای بازپخت مورد مطالعه قرار گرفته اند. تغییر شکل تکدما در دماهای زیرخط یوتکتویید ?+ 2? ? ? منجر به تجدید تبلور دینامیک بصورت غیرهمگن در زمینه آلیاژها شده و دانه های ریز و هم محور در نواحی تجدید تبلور یافته بدست می آید در حالیکه در سایر نواحی ساختار لایه ای ?+ 2? بصورت تغییر شکل یافته باقی می ماند. ملاحظه شده است که در ضمن تغییر شکل،سیلیسایدهای یوتکتیکی سخت،نقش مهمی را در تخریب ساختار ریختگی ایفا می نمایند. همچنین نشان داده شده است که حضور سیلیسایدهای یوتکتیکی و بخصوص سیلیسایدهای ریزی که در محلول جامد رسوب میکنند رشد دانه هایی را که در ضمن تجدید تبلور دینامیکی و نیز تجدید تبلور استاتیکی در حین بازپخت ایجاد میشوند محدود نموده و ساختاری دانه ریز را موجب میشوند.

کلیدواژه‌ها