اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

نویسندگان

چکیده

به طور کلی،حضور مواد فعال سطحی حتی به مقدار بسیار کم ممکن است باعث تغییر زیادی در ضرایب انتقال جرم شود. این موضوع میتواند در فرایندهای مختلف مثل تبخیر،استخراج،جذب و غیره روی دهد که پیامد آن تغییر شدت انتقال جرم است. به عنوان نمونه در مناطق خشک و گرم در فرآیند تبخیر با استفاده از موادی نظیر الکلها و اسیدهای زنجیر بلند،میتوان شدت تبخیر را تا حد زیادی کاهش داد. در این مقاله، اثر حضور سه ماده فعال سطحی آنیلین،نرمال آمیل الکل و1- بوتانول بر روی ضریب نفوذ آب در فرآیند تبخیر مورد آزمایش قرار گرفته است. در ابتدا به منظور کالیبره کردن دستگاه،ضریب نفوذ آب خالص به طور تجربی اندازه گیری شده و نتایج آن با داده های مراجع مقایسه گردیده و سپس با افزودن مواد فعال سطحی فوق الذکر ، ضرایب نفوذ حاصله تعیین شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که با افزایش غلظت مواد فعال سطحی ، ضریب نفوذ کاهش می یابد و حتی مقدار این کاهش میتواند از 30% تجاوز نماید .همچنین برای سیستمهای فوق روابطی برای کاهش ضریب نفوذ برحسب غلظت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها