تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ

نویسندگان

چکیده

اعمال تغییر شکل بر فاز استنیت قبل یا حین وقوع تغییر حالت باعث ایجاد تغییرات وسیعی در مشخصه ها و ویژگیهای آن تغییر حالت خواهد شد. محدوده حرارتی اعمال تغییر شکل بر فاز استنیت ( مثل منطقه ای که استنیت قادر به تبلور مجدد است , منطقه ای که تبلور مجدد استنیت متوقف شده یا به تعویق می افتد و یا منطقه دو فازی استنیت + فریت و...) میزان و نحوه وقوع تغییرات را تعیین می کند. در تحقیق حاضر جهت کمک به درک بهتر مکانیزم این تغییرات در تغییر حالت استنیت به بینیت از دو فولاد کم آلیاژی با C15/0 و C%3/0استفاده شده است. در این راستا اولاً مورفولوژیهای مختلف بینیت قابل حصول در این فولادها تحت مقایسه قرار گرفته و پانیاً با اعمال تغییر شکل بر فاز استنیت در دو منطقه تبلور مجدد و توقف تبلور مجدد تأثیر میزان و دمای تغییر شکل بر مورفولوژی و خواص مکانیکی بینیت مورد مطالعه واقع شده است. نتایج مبین این نکته می باشند که در منطقه تبلور مجدد استنیت فقط کرنشهای بالا می توانند باعث ایجاد تغییرات محسوسی در استحاله بینیتی شوند, اما در منطقه توقف تبلور مجدد استنیت حتی اعمال کرنشهای پایین نیز می توانند موروفولوژیهای بینیت و در نتیجه خواص مکانیکی نهایی فولاد را بشدت تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها