اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی 8011AA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که همگن سازی در آلیاژ فوق موجب کاهش دمای تبلور مجدد و کاهش تمایل مجدد پیوسته می گردد.برهم کنش فرآیندهای رسوب گذاری وتبلور مجدد با استفاده از روش گرماسنجی دینامیک DSC مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر اندازه و فاصله بین رسوبات بر روی پدیده فوق تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها