شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله عملکرد پایدار ماشین القایی تکفاز قفس سنجابی بعنوان یک ژنراتور خودتحریک مورد بررسی قرار گرفته است. از بانک خازنی بعنوان تامین کننده توان راکتیو مورد لزوم استفاده شود, تا آن را تحریک کرده و ولتاژ مطلوب را در ترمینالهای ژنراتور برای بارهای مختلف تثبیت کند. یک روش تحلیلی که از مدار معادل تکفاز و تکنیک عددی نیوتن – رافسن استفاده می کند جهت محاسبه ظرفیت و فرکانس تولیدی برای یک ولتاژ ثابت دلخواه در بار و سرعت مفروض بکار برده می شود. در مرحله بعد با فرض استفاده از خازن تحریک ثابت و همچنین روش جبرانسازی افت ولتاژ توسط خازن سری , عملکرد ژنراتور در استفاده از آرایشهای مختلف خازن تحریک (موازی) و سری مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها