بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی

نویسنده

چکیده

بهره برداری از پتانسیلهای آبی یک رودخانه و کنترل آن بکمک ساخت سدهای مخزنی صورت می گیرد. چنانچه طول رودخانه زیاد، آبدهیهای آن قابل ملاحظه و شرایط بهره برداری در امتداد مسیر این رودخانه ها فراهم باشد ، بجای ساخت یک سد مخزنی بزرگ در پایین دست آن، میتوان چندین سد ذخیره ای کوچکتر در مسیر رودخانه و یا بر روی شاخه های فرعی آن احداث نمود تا فواصل انتقال تولید آب و برق حاصل از پتانسیل های آبی را کمتر و در نتیجه بهره برداریها را اقتصادی تر نمود. به مجموعه سدهای ساخته شده در یک حوزه آبریز و بر روی شاخه های فرعی یا اصلی رودخانه این حوزه سیستم سدهای کنترل کننده جریان می گویند که با در نظر گرفتن شیبهای موجود در مسیرهای رودخانه ای این سدها بصورت متوالی قرار خواهند گرفت. بلحاظ مدیریت های بهره برداری از بین بینهایت ترکیبات احجام آب و مصارف مورد نظر ترکیبی که بیشترین برگشت اقتصادی را داشته باشد بهره برداری بهینه نام دارد . این ترکیب یا ترکیبهای معادل که همگی متضمن بهترین عملکرد باشند بکمک روشهای تحلیلی مهندسی سیستم ها قابل تعیین است. در این مقاله بهره برداری بهینه چنین سیستمی بکمک برنامه ریزی خطی تشریح میگردد.

کلیدواژه‌ها