نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آروماتیک مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آزمایشات شارپ بررسی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی قیرهای خالص ایران وتطابق آنها با طبقه بندی SHRP [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آزمایشهای شناسائی تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • آزمون اسپیرمن تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آلیاژ حافظه دار مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آلومینیوم بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • آنالیز مودال عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • آهنگری تحلیل فرآیند آهنگری کله زنی قطعات دارای محور تقارن با استفاده از روش حد بالا [دوره 35، شماره 4، 1380]

ا

 • ابزار فرز سرکروی شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی فرآیند فرزکاری با ابزار فرز سرکروی در ماشینکاری سطوح قالبها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • اتیلن زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ایزومریزاسیون هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • استاتیکی مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • استالدئید تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • استخراج مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • استیلن زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • اسیدهای چرب اصلی هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • اسیدهای چرب ترانس هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • اعضای خمیده تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • افزایش انتقال حرارت بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • اکسایشی متان (OCM) زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • الاستیک تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • الکترولیتهای جامد فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • الگوسازی مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • المان محدود ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • انتقال حرارت مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • انتقال حرارت مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • انتقال حرارت مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • انتقال گاز مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • انرژی پتانسیل تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]

ب

 • بار گسترده تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • بازیافت حرارتی مطالعه توزیع دما و راندمان حرارتی در پره های منقطع با ضریب جابجایی متغیر و بهینه سازی هندسی آن در بویلرهای بازیافت حرارتی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • بازیافت شکل مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • برنامه ریزی پویا الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • برنامه ریزی دو سطحی حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • برنامه ریزی ریاضی حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • بستر نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • بشکه ای شدن تحلیل فرآیند آهنگری کله زنی قطعات دارای محور تقارن با استفاده از روش حد بالا [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • بهره وری تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • بهینه سازی بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • بهینه سازی شبکه چند هدفه ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • بیوگاز مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • بویلرهای نیروگاهی مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]

پ

 • پایداری فازی بررسی پایداری فازی در سیستم های تعادلی با استفاده از روش پیوستگی هموتوپی در فضای موهومی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • پارامترها مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • پارامترهای عملیاتی مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پاشنده مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پایه پل کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • پخش شدگی نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پرتوهای الکترونی بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • پره مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • پره داخلی مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • پره های منقطع مطالعه توزیع دما و راندمان حرارتی در پره های منقطع با ضریب جابجایی متغیر و بهینه سازی هندسی آن در بویلرهای بازیافت حرارتی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • پلاسما زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پمپ اکسیژن فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • پنتااریتریتول تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پیوستگی هموتوپی بررسی پایداری فازی در سیستم های تعادلی با استفاده از روش پیوستگی هموتوپی در فضای موهومی [دوره 35، شماره 4، 1380]

ت

 • تابش الکترومغناطیسی تحلیل دقیق موجبر تک شکاف به روش ممان با توابع پایه سینوسی فراگیر [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تبخیر کننده مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تبدیل انتگرالی فوریه تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • تبدیل فاز مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تبلور تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تحلیل چندگانه تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تحلیل غیرخطی تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تحلیل مومسان مرتبه دوم اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تخصیص ترافیک ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تخلیص تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تخلیه الکتریکی هاله dc زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تخمیر بیهوازی مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • ترکیب اطلاعات ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تیر لایه ای مرکب مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تیر منحنی کلی ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • ترموسیفون خورشیدی مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تشخیص خطا تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تشکیل کک شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تصحیح مدل عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • تصدیق بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • تعادل تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تقطیر مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • تک فاز بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • تنش پس ماند اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • توابع پتانسیل لخنیتسکی تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • توزیع درجه حرارت مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تئوری شبکه ها الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]

ج

 • جابجایی اجسام تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • جبرانسازی خطای مدولاسیون مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • جریان آرام بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • جریان متغیر مکانی جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • جستجوی ممنوع حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • جواب تناوبی وجود جواب تناوبی یک معادله دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی با کاربرد در خودروسازی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • جوشکاری بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی [دوره 35، شماره 4، 1380]

چ

 • چگالش فیزیکی شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • چگالنده مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]

ح

 • حدبالا تحلیل فرآیند آهنگری کله زنی قطعات دارای محور تقارن با استفاده از روش حد بالا [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • حریق داخل ساختمان پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • حساب تغییرات روش عددی تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • حساسیت حرارتی قیر بررسی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی قیرهای خالص ایران وتطابق آنها با طبقه بندی SHRP [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • حل عددی جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]

خ

 • خاکریز نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • خاک لجنی نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • خاکهای واگرا تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • خردایش تأثیر تغییرات اندازه سرند کنترل در محاسبه ضریب کار مواد معدنی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • خطای مدولاسیون مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • خطاهای سیم بندی استاتور تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • خواص ترمودینامیکی مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • خواص فیزیکی مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی [دوره 35، شماره 1، 1380]

د

 • دی پنتااریتریتول تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • درجه نفوذ بررسی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی قیرهای خالص ایران وتطابق آنها با طبقه بندی SHRP [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • دیسک دوار مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • دینامیکی مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • دورگیری تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]

ر

 • رابطه تجربی بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • رأکتور موئینه زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • راکتور ناپیوسته دوره ای مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • راه اندازی مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • راه آهن مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • ربات تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • ریخته گری بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • رزین نفتی تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • رزین ئیدروکربنی تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • رسوب الکترولیتی مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • رشد بلور تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ریشه آزاد هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • رطوبت عصاره گیری تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • روش ابتکاری مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • روش اجزای محدود تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • روش بسته های اطلاعاتی تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • روش پنل محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • روش ممان تحلیل دقیق موجبر تک شکاف به روش ممان با توابع پایه سینوسی فراگیر [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • روش مولفه های اصلی تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • روشهای فراابتکاری حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]

ز

 • زمان اشتعال پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • زمان بحرانی حریق پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • زمان بندی خدمه مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • زوج شدن زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]

ژ

 • ژئوسنتیک نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]

س

 • ساخت پذیری نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سازه های بتن آرمه بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سختی بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سرریز جانبی جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سرعت لغزشی مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سری فوریه تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • سیستم بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • سیستم چندعامله ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سیستم های چند سنسوره ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سیستمهای گسترده تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • سطح ویژه مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سطوح تماسی انعطاف پذیر بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سفتی خمشی تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سیگنال فرمان مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • سیم پیچ بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سینتیک مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سینتیک مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سینتیک واکنش بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]

ش

 • شاخص های اقتصادی تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شبکه بلور ترکیبات اکسید منیزیم با اسید هیدروکلریک. استفاده از مازاد مزارع و نباتات زراعی در صنایع تخته خرده چوب [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • شبکه کابل تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شبیه سازی شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شبیه سازی بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • شبیه سازی مونت کارلو بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شکست حرارتی شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شناسائی مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]

ص

 • صنایع تخته خرده چوب استفاده از مازاد مزارع و نباتات زراعی در صنایع تخته خرده چوب [دوره 35، شماره 2، 1380]

ض

 • ضرایب بار و مقاومت بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ضریب پیچش بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • ضریب درگ محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • ضریب کار تأثیر تغییرات اندازه سرند کنترل در محاسبه ضریب کار مواد معدنی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ضریب لیفت محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]

ط

 • طبقه بندی قیر بررسی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی قیرهای خالص ایران وتطابق آنها با طبقه بندی SHRP [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • طراحی بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • طراحی آزمایش تعیین اعتبار بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • طوق کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • طول ورودی حرارتی مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی [دوره 35، شماره 1، 1380]

ع

 • عدد یدی هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • عدد کاویتاسیون محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • علائم ارتعاشی عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی [دوره 35، شماره 1، 1380]

غ

 • غیرخطی هندسی و مواد اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • غلظت کاتیونها تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]

ف

 • فاز پراکنده مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • فراتبرید مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • فرآیندهای تصادفی الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • فرز کاری شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی فرآیند فرزکاری با ابزار فرز سرکروی در ماشینکاری سطوح قالبها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • فرمالدئید تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • فرمالها تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • فرمول بندی نرمی تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • فضای موهومی بررسی پایداری فازی در سیستم های تعادلی با استفاده از روش پیوستگی هموتوپی در فضای موهومی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • فضولات دامی مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • فولاد عرضی تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]

ق

 • قابهای مسطحه تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • قضیه توابع ضمنی وجود جواب تناوبی یک معادله دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی با کاربرد در خودروسازی [دوره 35، شماره 1، 1380]

ک

 • کاتالیست نیکل و مولیبدن بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • کالریمتر مخروطی پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کانال جانبی جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کانال غیرمنشوری جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کانه آرائی تأثیر تغییرات اندازه سرند کنترل در محاسبه ضریب کار مواد معدنی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کیک لجنی نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کله زنی تحلیل فرآیند آهنگری کله زنی قطعات دارای محور تقارن با استفاده از روش حد بالا [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • کنترل آبشستگی کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • کنترل کیفیت کارگاهی بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • کنترل کننده فازی ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • کندانسر هوائی مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • کوتاهترین مسیر تصمیم گیری چند معیاره الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]

گ

 • گاز سنتز زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • گازوئیل بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • گرمایش بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • گوگردزدایی بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]

ل

 • لایه مرزی محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • لایه نازک مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • لیپوپروتئین کلسترول هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • لوله حرارتی خورشیدی مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • لوله نیمدایره ای مطالعه انتقال حرارت در کانالهای نیمدایره ای با پره های داخلی در ناحیه طول ورودی حرارتی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • لوله های آبی مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • لوله های افقی مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]

م

 • ماتریس سختی ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • ماشینکاری سطوح پیچیده قالبها شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی فرآیند فرزکاری با ابزار فرز سرکروی در ماشینکاری سطوح قالبها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مایع مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ماندگی مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مبدل خط انتقال شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مجموعه آزمایشگاهی مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • محرکSMA مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • محیط ایزوتوپ تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • محیط ایزوتوپ جانبی تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • مدلسازی مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • مدلسازی بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مدلسازی بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • مدل سازی حجمی شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی فرآیند فرزکاری با ابزار فرز سرکروی در ماشینکاری سطوح قالبها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مدل سازی ریاضی مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • مدلسازی موتورهای القایی تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • مدل شبکه حمل و نقل شهری ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • مدل ماشین سنکرون مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • مس مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • معادله دینامیک جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • معیار شیمیایی شرارد تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • معماری Subsmption تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • مفصل خمیری اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • مفصل کشککی رانی بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • مقطع بیضی مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • مقطع متغیر تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • منطقی محدودیتها مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • موتور سوئیچ رلوکتانس تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • موتورهای القایی تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • موجبر تک شکاف تحلیل دقیق موجبر تک شکاف به روش ممان با توابع پایه سینوسی فراگیر [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • موقعیت غیرهمراستایی تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • موقعیت همراستایی تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن [دوره 35، شماره 4، 1380]

ن

 • ناپایداری بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • نرخ آزادشدن حرارت پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • نیروی متحرک قائم تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • نظریه صف الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • نظریه گراف الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • نفتالین مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • نفوذ نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • نقص یابی سازه عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • نقص هندسی اولیه اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]

و

 • واحدهای صنعتی تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • وانادات بیسموت فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • ولتاژ القایی برگشتی تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن [دوره 35، شماره 4، 1380]

ه

 • هاله منفی زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • هدایت کشتی ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • هیدرات گازی مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • هیدروژناسیون سلکتیو یا انتخابی هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • هیدروفویل محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • هیدرولیز تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • هیدرولیک پل کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • هسته زایی تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • همکاری و هماهنگی تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]