تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی

نویسندگان

چکیده

تشخیص خطاهای سیم بندی استاتور ممکن است به طرق مختلف انجام گیرد. لیکن آنالیز طیفی جریان خط موتور تا زمانیکه حس کننده های جریان به منظور اهداف کنترلی و حفاظتی در مدار هستند،موثرترین روش بلادرنگ تشخیص خطا بشمار می رود. تئوری تابع سیم پیچی مبنای مدلسازی دقیق موتورهای القایی قفس سنجابی تحت شرایط نامتفاوتی ایجاد شده بر اثر خطاهای سیم بندی استاتور بحساب می آید . در این مقاله برای تشخیص خطاهایی چون خطای حلقه به حلقه،کلاف به کلاف و فاز به فاز از نتایج حاصل از این مدلسازی استفاده شده است . در این مقاله برای تشخیص این نوع خطاها از روشهای آنالیز طیف هارمونیکی جریان خط موتور،قطع موتور در حال کار از تغذیه،معیار جریان توالی منفی و معیار مقدارrms سرعت استفاده شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی و آزمایشگاهی نشان میدهد که روش تحلیل طیف جریان استاتور و روش قطع موتور از تغذیه،موثرترین روش جهت تشخیص خطای فاز به فاز می باشد،ومقدارrms سرعت هم موثرترین معیار جهت تشخیص دو خطای حلقه به حلقه و کلاف به کلاف از یکدیگر می باشد. نتایج تجربی بدست آمده صحت نتایج شبیه سازی را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها