دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 1070، زمستان 1380 (74)