تحلیل فرآیند آهنگری کله زنی قطعات دارای محور تقارن با استفاده از روش حد بالا

نویسندگان

چکیده

تحلیل فرآیند کله زنی در آهنگری قطعاتی که دارای یک یا چند محور متقارن باشند در این مقاله با استفاده از قضیه حد بالا و به صورت یک روش کلی با کمک کامپیوتر انجام پذیرفته است . محاسبه نیروی لازم و تغییر شکل در حین فرآیند با استفاده از این روش ارائه می گردند. به وسیله برنامه کامپیوتری تدوین شده،تغییر شکل دو بعدی و سه بعدی با در نظر گرفتن گسترش محیطی و پدیده بشکه ای شدن یا شکم دادن در ارتفاع قطعه در مراحل مختلف فرآیند را میتوان بدست آورد. در این روش یک میدان سرعت کلی مجاز در نظر گرفته میشودکه دارای ضرایب ثابتی است که نهایتاً در بهینه سازی حد بالا بر روی فشار فرآیند مورد استفاده قرار می گیرند. در تحلیل فوق کار سختی مواد قطعه کار در حین آهنگری نیز در فرمولاسیون در نظر گرفته شده است . در این مقاله آهنگری یک میله با مقطع بیضی شکل برای مثال در نظر گرفته شده است . نتایج بدست آمده از این تئوری با نتایج تئوری و تجربی دیگران مقایسه و سازگاری خوبی مشاهده شده است . برتری این روش در سرعت رسیدن به جواب با استفاده از المانهای کمتر و با دقت بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها