بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش در آلیاژهای آلومینیم 5010و6063 توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های جوشکاری شده از هر آلیاژ توسط شتاب دهنده الکترون غیر خطی رودوترون در مدت زمان 5ثانیه و شدت جریانmA6 با انرژی ثابت MeV 10 بصورت استاتیک تحت پرتودهی با شدت های متفاوت گردید. نتایج حاصل از آزمایش سختی سنجی روی نمونه ها نشان میدهد که بیشترین افزایش سختی در نواحی اطراف جوش آلیاژ 6063 بعد از اعمال پرتوهای الکترونی در دز KGY99/69 ایجاد گردید. نتایج مطالعات انجام شده روی نمونه ها توسط آزمایشهای متالوگرافی،تحلیل گر تصویری،میکروسکوپ الکترونی رویشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری حاکی از آن است که سخت کردن ضربه ای در نمونه ها ایجاد نشده و افزایش سختی ایجاد شده ناشی از اثر پرتوهای الکترونی بر روی ماده است.

کلیدواژه‌ها