تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر،با استفاده از نرم افزار PSPICE،یک موتور سوئیچ رلاکتانسی (SR) با دو دندانه بر قطب استاتور(10/12) مدل سازی غیرخطی شده است .داده های آزمایشگاهی شار و گشتاور در موقعیت های مختلف روتور از حالت همراستایی تا حالت غیرهمراستایی تحت جریان های مختلف تحریک استاتور در دسترس می باشند. با توجه به شکل موج منحنی شار برحسب موقعیت روتور و جریان استاتور،یک رابطه تحلیلی بصورت ترکیب چندجمله ای ها و توابع کسینوس برای شار موتور ارائه شده است . در این مطالعه قسمت الکتریکی موتور با بدست آوردن نیروی استاتور مدل شده اند. در نهایت کارآیی مدل با یک اینورتر کلاسیک ساده مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج شبیه سازی های دیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها