اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری

نویسندگان

چکیده

از سه نوع تابع کاهش سختی استفاده میشود. فرآیند تشکیل مفصلهای خمیری در حالت نهایی وارد تحلیل سازه خواهد شد. سختی عضو در اثر تسلیم مقطع،با وارد کردن تابعهای مزبور،کاهش می یابد. در حالت نهایی،با تشکیل کامل دو مفصل خمیری در دو سر عضو تیر-ستون،درایه های ماتریس سختی عضو صفر می گردند. برای در نظر گرفتن اثرهای مرتبه دوم?-P و-? P، از تابعهای پایداری دقیق استفاده میشود. تحلیل سازه با برنامه رایانه ای که نویسندگان آماده کرده اند،انجام می پذیرد. در این تحلیل،از روش نموی-تکراری با نمو متغیر و تکرارهای نیوتون-رفسون برای تحلیل غیرخطی استفاده خواهد شد. همچنین،اثر پخش دوباره نیروها بخوبی در برنامه رایانه ای گنجانده می شود. پاسخهای به دست آمده با روش دقیق ناحیه خمیری و آزمایشهای سنگین سازه ای مقایسه می گردند. نتایج به دست آمده گواه آن می باشد که تابعهای پیشنهادی، در مقایسه با روشهای مشابه،شایستگی بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها