دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 1130، آذر 1380 (73) 
زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی

عباسعلی خدادادی؛ سید شمس الدین مهاجرزاده؛ فائزه باقری طار


پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد

عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ نوشین قلی پور