مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله برای اولین بار،مدلی یک پارامتری برای توصیف کمی و کیفی سینتیک تولید هیدرات گازی در فشار ثابت ارائه شده است. این مدل از کمیت فراتبرید به عنوان نیروی محرکه مناسب برای تولید هیدرات استفاده کرده،اهمیت انتقال حرارت را در تولید هیدرات نشان میدهد.پارامترهای مدل برای متان واتان بدست آمده و قابلیت پیش بینی پارامترهای مدل برای سایر گازها بدون انجام آزمایش و در شرایط یکسان نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از مدل به خوبی با نتایج تجربی سازگار است.

کلیدواژه‌ها