تأثیر تغییرات اندازه سرند کنترل در محاسبه ضریب کار مواد معدنی

نویسندگان

چکیده

رابطه باند(Bond , 1952) در محاسبه انرژی مورد نیاز خردایش مواد معدنی مورد استفاده است و ضریب کار بیانگر قابلیت خردایش مواد بوده و در رابطه باندبکار می آید. ضریب کار برای هر نوع ماده ای مقداری خاص است،که بصورت آزمایشگاهی –محاسباتی مورد اندازه گیری قرار می گیرد . بمنظور بررسی تغییرات ابعاد دانه ها(اندازه سرند کنترل) در محاسبه ضریب کار،سه نوع ماده معدنی مختلف سرب و روی (الم کوه زنجان) ، مس(سرچشمه کرمان)و دولومیت(منطقه آبگرم قزوین) در چهار اندازه 425 ، 212 ، 150 و 100 میکرون از سرند کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. مجموعاً 12 سری آزمایش انجام گرفت که نتایج و محاسبات مربوط دلالت بر افزایش مقدار ضریب کار با افزایش ابعاد دانه ها برای هر سه نوع ماده معدنی دارند. رابطه بین ?pi (اندازه سرند کنترل) وGi (وزن بخشی از ماده که به ازاء هر دور گردش آسیا تا ابعاد کوچکتر از pi خرد میشوند) و همچنینp(ابعاد روزنه سرندی که 80% از محصول آسیا از آن میگذرد) و pi ، خطی بوده و روابط آنها در محدوده اعتباری (از نظر ابعادی)براساس نتایج تجربی و استفاده از روش رگرسیون ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها