مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت هدایت پایدار و ناپایدار در مجموعه لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی،که متشکل از لوله به همراه پره و جوش است در ناحیه ای از کوره که لوله ها مستقیماً در مقابل شعله قرار می گیرند و بیشترین شار حرارتی را دریافت می کنند،بصورت دو بعدی مطالعه شده است. نحوه توزیع شار حرارتی محیطی،با استفاده از محاسبه ضریب دید بر روی قسمت لوله،پره و جوش بدست می آید. معادله انتقال حرارت هدایتی در حالت پایدار،بصورت تحلیلی وعددی حل شده وبا یکدیگر مقایسه شده است. همچنین نحوه توزیع دما به هنگام روشن نمودن بویلر با استفاده از روش عددی اجزاء محدود بدست آمده و اثرات مربوط به ضخامت لوله،طول پره،ضخامت پره،زاویه جوش و چگونگی راه اندازی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها