تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص

نویسندگان

چکیده

پنتااریتریتول یک الکل چهار ظرفیتی است که کاربرد عمده آن در صنایع رنگسازی(بصورت رزینهای الکیدی) و صنایع نظامی می باشد. این ماده از واکنش بین استالدئید و فرمالدئید در مجاورت سود در محلول آبی تولید میشود. محصولات جانبی واکنش عبارتند از: دی پنتااریتریتول،فرمیات سدیم و فرمالهای مختلف خطی و حلقوی.
از آنجا که هدف این تحقیق تولید پنتااریتریتول با بازده و خلوص بالا بوده است،ابتدا پارامترهای عملیاتی مؤثر بر بازده مورد بررسی قرار گرفتند و بدین ترتیب محدوده های مناسب عملیاتی از نظر دما،زمان،نسبت مولی واکنشگرها مشخص شدند.
در مرحله بعد،با توجه به اینکه کاربردهای پنتااریتریتول خلوص بالایی را ایجاب میکند،روشهای مختلف تخلیص نظیر تبلور،هیدرولیز توأم با رفلاکس اسید،جذب توسط کربن فعال،جداسازی براساس اختلاف حلالیت مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جداسازی براساس اختلاف حلالیت مناسبترین روش است که در تلفیق با تبلور ،میتواند درجه خلوص پنتااریتریتول را تا 4/99 درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها