بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی

نویسندگان

چکیده

ناپایداری مفصل کشککی رانی در صفحه عرضی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی با سطوح تماسی انعطاف پذیر مورد بررسی قرار گرفت. سطوح مفصلی چندجمله ای،عضلات بصورت رشته هایی با نیروی معلوم،رتیناکولوم و تاندون کشکک بصورت فنرهای کششی،و غضروف مفصلی بصورت مجموعه ای از فنرهای فشاری مدل شدند. دستگاه معادلات غیرخطی حاصل،شامل سه معادله تعادل و یک معادله قید به ازای هر فنر غضروف،با استفاده از روش نیوتون رافسون حل گردید. نتایج نشان میدهند که در رفتگی کامل کشکک تنها در صورت ناهنجاری توام بافتهای نرم و سخت روی میدهد و جابجایی خارجی محل اتصال عضلات داخلی به کشکک مؤثرترین درمان برای بیماریهای ناپایداری مفصل محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها