نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها

نویسندگان

چکیده

این مقاله با شرح آزمایشهایی به بررسی چگونگی نفوذ و پخش مصالح درشت دانه خاکریز به داخل خاک لجنی و همچنین نفوذ خاک لجنی به داخل مصالح درشت دانه پرداخته و اثر جداکننده های مختلف در این فرایند بررسی شده است. چنین نتیجه گیری گردیده که میتوان با تغییر نوع مصالح خاکریز در کف آن و در نتیجه کاهش نفوذ لجن در خاکریز و پخش شدگی مصالح در لجن و تشکیل سریع کیک لجنی ایجاد یک بستر اولیه نموده،همچنین یک لایه جداکننده مانع از پخش شدگی مصالح خاکریز در خاک لجنی میشود وباعث انسجام و شکل گیری سریعتر و بهتر پی می گردد که مشخصات این لایه بسته به نوع بار وارده به آن و ارتفاع خاکریز تعیین می گردد.

کلیدواژه‌ها