پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد

نویسندگان

چکیده

آزمونهای کالریمتر مخروطی برای نمونه های پلیمری و سلولزی در شار حرارتی 25و50kw/m2 انجام شد. زمان رسیدن شرایط بحرانی حریق در داخل ساختمان با استفاده از مدلهای ارائه شده بوسیله KokkalaوOstman-Nussbaum و همکارانش محاسبه گردید. پارامترهای لازم برای مدلهای فوق از طریق روشهای تجربی(90-1359ASTM(E و5660 ISO/DIS تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که زمان بحرانی پیش بینی شده با استفاده از مدل Kokkala تطابق مناسبی با مقادیر واقعی دارد . افزون کندسوزکننده هیدروکسید منیزیم به پلی پروپیلن باعث افزایش زمان بحرانی می گردد و این زمان با افزایش درصد Mg(OH)2 افزایش می یابد ولی در پلی اتیلن روند متفاوتی مشاهده شد، با افزایش هیدروکسید منیزیم در درصدهای پایین زمان بحرانی نسبت به PE خالص کاهش یافته و در درصدهای بالای کندسوز کننده این زمان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها