تحلیل دقیق موجبر تک شکاف به روش ممان با توابع پایه سینوسی فراگیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله شکاف باریک در دیواره پهن موجبر مستطیلی به کمک روش ممان تحلیل شده است. در این روش اثر القای مجدد روی دیواره ها و ضخامت دیواره موجبر شده است. در واقع روش ممان برای حل یک جفت معادله انتگرالی-حاصل از شرایط مرزی و به کمک توابع گرین-بکار رفته است. در نتیجه حل این دو معادله،مولفه مماسی میدان الکتریکی روی سطوح بالایی و پایینی شکاف بدست آمده است.این میدان ها با یک سری تابع سینوسی بسط داده شده و نشان داده شده است که برخلاف سایر توابع پایه تنها چندجمله برای همگرایی پاسخ ها کافی است. در نتیجه ابعاد ماتریس حاصل کاهش یافته است. سپس نتایج بدست آمده از تحلیل پارامترهای مختلف شکاف با نتایج آزمایشی موجود مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها