تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation

نویسندگان

چکیده

استفاده از کابلها در سازه های مهندسی همواره مورد توجه مهندسان بوده است. کابلها در حالیکه از مقاومت بالایی برخوردارند،دارای وزن کم، هزینه پایین وانعطاف پذیری بالایی هستند و به همین جهت هر جا که شرایط کاری اجازه دهد،به عنوان یک گزینه مقرون به صرفه و بهینه،مطرح می باشند. از موارد استفاده کابلها در صنعت به عنوان مثال میتوان به پلهای معلق،کابلهای مهارکننده دکلها و خطوط انتقال نیرو ،سقفهای معلق،تله کابین و... اشاره کرد. در این مقاله با مینیمم سازی انرژی پتانسیل تغییر شکل یک کابل وتعمیم آن برای شبکه کابل ، شرایط لازم برای تعادل بدست آمده است و پس از تعیین معادلات مربوط به بار گسترده،با معرفی روش “Dynamic Relaxation” تحلیل شبکه کابل انجام پذیرفته است. سپس با حل چند مثال صحت روش فوق نشان داده شده است و در ادامه برای نشان دادن چگونگی عملکرد این روش، تعدادی مثال از شبکه کابلهای تحت بار گسترده بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها