تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی وتعیین اهمیت زیر شاخه های صنایع ایران می باشد. با استفاده از تحلیل چندگانه می باشد. این مطالعه برای اولین بار زیرشاخه های صنعت را در دنیا با استفاده از روش تحلیل چندگانه رتبه بندی و نقاط ضعف و قوت آنها را منعکس میکند. برای این منظور صنایع کشور را براساس نوع فعالیت ها،واستانداردهای متداول بین المللی تقسیم بندی و با استفاده از شاخص های اقتصادی از نظر عملکرد و همچنین داشتن زمینه رشد مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهیم. ملاک تقسیم بندی بر مبنای طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی است(I.S.I.C) که توسط سازمان یونیدو ارائه شده است. در این استاندارد صنعت بر مبنای کدهای 2 رقمی الی 4 رقمی تقسیم بندی شده است. کدهای 2 رقمی نشان دهنده زیر شاخه های اصلی صنعت می باشد و به همین ترتیب کدهای سه رقمی و چهار رقمی ، تقسیم بندی زیر شاخه هارا بصورت ریزتر و جزئی تر نشان میدهند. در این مقاله تقسیم بندی صنایع براساس کدهای دو رقمی صورت گرفته است. بعلاوه از آنالیز مؤلفه های اصلی PCA2 و روش DEA 3 به منظور مقایسه بین زیر شاخه ها مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این روش ها بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف صنعت و بکارگیری آن ایجادمیشود.
ضمناً DEA به عنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی در مقابل یک روش آنالیز چند متغیره از روش های آماری به نام روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده میزان اهمیت هر یک از شاخص های بکار برده شده و در نتیجه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف هر یک از زیرشاخه های صنعت در رابطه با شاخص های اقتصادی این مطالعه می باشد. شایان ذکر است که برای اولین بار صنایع داخلی (و در دنیا) طبق استاندارد بین المللی با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند، مضافاً نتایج بررسی مورد تعیین اعتبار وتصدیق با استفاده از روشهای PCA و DEA قرار گرفته است. ثالثاً شاخص های استفاده شده طبق آخرین تحقیقات و استانداردهای بین المللی انتخاب گردیده است.

کلیدواژه‌ها