بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران

نویسندگان

چکیده

تدوین آیین نامه آبا جهت طراحی سازه های بتن آرمه،یکی از پیشرفتهایی است که طی سالیان اخیر در مهندسی ساختمان ایران رخ داده است. از آنجاییکه ضرایب بار و مقاومت و حاشیه ایمنی آیین نامه آبا،از کشورهای مختلف و بطور عمده از آیین نامه بتن کانادا اقتباس شده است،سطح ایمنی آن در شرایط کارگاهی ایران باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نتایج مطالعات میدانی بر روی 53 کارگاه ساختمانی در محدوده شهر تهران و حومه،مورد بررسی قرار گرفته و توصیف آماری پارامترهای مقاطع بتن آرمه بدست آمده است. بر پایه این مطالعات،سطح ایمنی آیین نامه آبا محاسبه شده و نشان داده شده است که این سطح در شرایط کارگاهی ایران از مقدار مورد نظر آیین نامه ای کمتر است. این مطالعات نشان میدهد که با افزایش ضرایب بار و کاهش ضرایب مقاومت به مقادیر محاسبه شده در این مقاله،حاشیه ایمنی لازم برای طراحی در شرایط کارگاهی ایران فراهم میشود.

کلیدواژه‌ها