دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 959، تابستان 1380 (72) 
10. حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو