دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 959، شهریور 1380 (72) 
حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

سید رضا حجازی؛ عزیز اله معماریانی؛ محمد مهدی سپهری؛ غلامرضا جهانشاهلو