حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع

نویسندگان

چکیده

برنامه ریزی دو سطحی ابزاری برای مدلسازی مسئله تصمیم گیری غیر متمرکز است. که در ان تصمیم گیرنده سطح یک و دو بترتیب رهبر و پیرو گفته می شوند. ثابت شده است که مسئله برنامه ریزی دو سطحی یک مسئله Np_hard است. روشهای بسیاری برای حل این مسئله ارایه شده است؛ اما کارآیی محاسباتی آنها در حدی نیست که بتوانند مسائل بزرگ را حل کنند. دراین مقاله سعی شده است روشی بر اساس جستجوی ممنوع برای حل مسئله برنامه ریزی دو سطحی توسعه داده شود. این روش از روشهای فراابتکاری است که می تواند مسائل بزرگ را نیز تا رسیدن به یک جواب نزدیک به جواب بهینه حل کند.
در این مقاله همچنین با حل مسائل متعدد روش پیشنهادی با روش ارایه شده توسط ماتیو و همکارانش [1] مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها