مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت تقطیر درون لوله های افقی با مقطع بیضی و پره های داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. جریان بخار از نظر هیدرودینامیکی و حرارتی توسعه یافته میباشد. ضخامت پره ها ناچیز فرض شده است. مسئله برای لوله های با مقاطع بیضی و نسبتهای مختلف قطرها حل شده است. نتایج برای حالاتیکه درون لوله پره دار و یا بدون پره باشد بدست آمده و بصورت نمودارهائی ارائه شده اند. نتایج حاصل از حل در حالت دایره ای (با یکسان قرار دادن مقدار عدی قطر فقی و عمودی بیضی) با نتایج ارائه شده توسط محققین برای حالت دایره ای مقایسه گردیده که تطابق بسیار خوبی را نشان میدهد. نتایج حاصله نشان می دهد که هرگاه آرایش لوله ها بگونه ای باشد که قطر بزرگ افقی باشد، انتقال حرارت از حالت دایره ای کوچکتر و در حالتی که قطر بزرگ در امتداد شتاب ثقل باشد ، انتقال حرارت به مراتب بیش از حالت دایره ای می باشد.

کلیدواژه‌ها