تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید

نویسندگان

چکیده

رزین نفتی جزء دسته ای از محصولات پلیمری است که از مخلوط منومرهای ئیدروکربنی الفینی خطی و حلقوی و مشتقات وینیل آروماتیکها بدست می اید و این منومرها اجزائی هستند که از عملیات کراکینگ با بخار گاز طبیعی ، گازوئیل یا نفت تولید میشوند. بسته به کاربرد ، انواع رزین های نفتی بوسیله خوراکهای مختلف قابل تولید میباشد. منابع خوراک این ماده در ایران و در مجتمع های پتروشیمی یافت میشود و خوراک متشکل از اجزاء مختلف آلیفاتیک ، آروماتیک فعال و غیر فعال می باشد. در این پژوهش ، ابتدا بررسی کاملی برای انتخاب خوراک مناسب انجام گردیده و سپس خوراکهای مختلفی برای تولید رزین نفتی بکار برده شد. پلیمریزاسیون خوراک بوسیله کاتالیست به مقدار 1-3 درصد وزنی (نسبت به خوراک) در محدوده دمایی و تحت فشار اتمسفری و زمان واکنش 3-5/0 ساعت انجام گردید و با تغییر دما، زمان اقامت ، غلضت کاتالیست ، سرعت اختلاط و ... شرایط واکنش برای داشتن ماکزیمم راندمان تولید بهینه گردید. در این مقاله سهی شده است برای اولین بار در ایران تولید نفتی رزین نفتی بصورت عملی و آزمایشگاهی تجربه شده و نتایج آن گزارش شود.

کلیدواژه‌ها