استفاده از مازاد مزارع و نباتات زراعی در صنایع تخته خرده چوب

نویسنده

چکیده

در ایران سالیانه مقادیر زیادی ضایعات مزارع مختلف مانند برنج ، نیشکر ، گندم ، پنبه و... تولید می شود که می تواند بعنوان مواد اولیه در صنایع تخته خرده چوب به کار گرفته شود. وجود این مواد اولیه ارزان ، فراوان و قابل دسترس ، ارزش تحقیق در این زمینه را هرچه بیشتر نمایان می کند . در این تحقیق نشان داده است که چگونه می توان بدون استفاده از چسب های متداول در صنعت تخته خرده چوب و با استفاده از ترکیبات معدنی قابل دسترس و موجود در ایران از ضایعات مزارع ، تخته خرده چوب هایی با کیفیت ممتاز تولید نمود.
بکارگیری این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بدلیل سادگی فرآیند تولید و کاهش حجم سرمایه گذاری ، با شرایط اقلیمی و اقتصادی ایران سازگاری داشته و امکان پذیر می باشد. تحقیق انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی بر روی ضایعات مزارع برنج انجام شده که با ادامه کار و با تغییرات اندک در روش تولید می تواند برای مواد اولیه مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها